Formål:
Markedsføre trikserulleskøyter som idrett i Norge, og Skandinavia. Være en inngangsportal for nye utøvere, og videreformidle informasjon fra andre aktører innen sporten. Generelt informasjonsarbeid hva angår rulleskøyter. Utforme konkurranseformer og regler.

Foreningens oppgaver:
Jobbe for samarbeid med andre Skandinaviske aktører. Arrangere konkurranser (deriblandt et offisielt NM), samt skaffe sponsorer og lage PR materiell. Hjelpe mindre lokale aktører til å arrangere konkurranser og events. Bidra til tilpasning av skateparker for rulleskøyter på lik linje med andre idretter.


 

Styrets medlemmer

Jonas Bødtker
Styreleder/designer
jonas@rulleskoyter.no

Olav Norheim
Nestleder/event/bygg
olav@rulleskoyter.no

Freddy Birkeli
Styremedlem

Julius Josefsen
Eventansvarlig/sponsor
julius@rulleskoyter.no

Jon Arne Berg
Grafisk designer
jab@rulleskoyter.no

 


 

Vedtekter

§1 Navn:

Norges Rulleskøyteforbund, stiftet 26.02.2011.

§2 Formål:

 • Markedsføre trikserulleskøyter som idrett i Norge, og Skandinavia.
 • Være en inngangsportal for nye utøvere, og videreformidle informasjon
 • fra andre aktører innen sporten.
 • Generelt informasjonsarbeid hva angår rulleskøyter.
 • Utforme konkurranseformer og regler.
 • Jobbe for ulike medlemsfordeler

§3 Foreningens oppgaver:

Jobbe for samarbeid med andre Skandinaviske aktører. Arrangere konkurranser (deriblandt et offisielt NM), samt skaffe sponsorer og lage PR ma- teriell. Hjelpe mindre lokale aktører til å arrangere konkurranser og events. Bidra til tilpasning av skateparker for rulleskøyter på lik linje med andre idretter.

§4 Medlemskap og kontingent:

Norges Rulleskøyteforbund er en helt frittstående interesseorganisasjon hvor alle med interesse for trikserulleskøyter kan melde seg inn. Alle medlemmer kan stille til valg og har stemmerett i valg av styremedlemmer. Medlemmene kan også stemme i saker styret velger å legge frem for medlemmene på årsmøtet. Det er også mulig å være støttemedlem, men man har da ikke stem- merett eller valgbarhet.
Medlemskontigent fastsettes av styret under årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§5 Årsmøtet:

Årsmøtet er Norges Rulleskøyteforbunds høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år etter endt sesong (oktober – desember) og medlemmene innkalles skriftlig (digitalt) av styret med 1 måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker (14 dager) før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene på forbundets nettside senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Støttemedlemmer har ikke annledning til å stemme.

Årsmøtet skal:
 • Behandle Norges Rulleskøyteforbunds årsmelding
 • Behandle Norges Rulleskøyteforbunds regnskap
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Vedta Norges Rulleskøyteforbunds budsjett
 • Velge styremedlemmer (styreleder velges deretter av styret)

§6 Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§7 Styret:

Norges Rulleskøyteforbund ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styremedlemmer innkaller til styremøter ved behov, og senest 14 dager før. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

§8 Styrets oppgaver:

Styret skal: 
 • Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • Velge styrelder.
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Rulleskøyteforbundets økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere Rulleskøyteforbundet utad.

§9 Organisasjonsledd:

Rulleskøyteforbundet kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Rulleskøyteforbundets styre godkjenner opprettelsen av avdelinger/ grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper, dersom de aktuelle gruppene rapporterer inn dette. Avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler på vegne av, eller representere Rulleskøyteforbundet utad uten styrets godkjennelse.

§10 Oppløsning:

Oppløsning av Rulleskøyteforbundet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

§11 Endring av vedtektene:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.